Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn dei, dei til vanleg arbeider hos. Derfor har må alle landbrukstenestene og avløysarlaga få fokus på dette og starta opp med førebyggjande tiltak og opplysningsarbeid.

NLT oppfordrar alle lag til å testa alle avløysarar som har arbeida utanfor landet (også norske). Når det gjeld lovhjemmel så viser vi til svar fra NHO som ligg som vedleg i slutten av denne artikkelen.

Ein bør og teste alle regelmessig. Nokre reiser heim til Polen, Litauen osv i feriane og ofte tek dei arbeid der medan dei har ferie fra jobb i Noreg.

Nokre bønder går direkte i fjøsen etter utenlandsferier, desse kan og vera smittebærarar utan å vite det sjølve, her bør ein informera godt ut til alle bønder om smittefaren.

Dette er ikkje berre eit dyrehelseproblem, men ikkje minst eit folkehelseproblem som har mykje større dødeligheit enn for eksempel kreft har i dag, så dette må vi ta alvorleg.

» MRSA-info
» Info til smittede
» Informasjon om testing og behandling av LA-MRSA hos personer
» LA-MRSA – Råd om smittebeskyttelse til svineprodusenter
» NHO sitt svar angående hvorvidt en har adgang til å teste ansatte for MRSA
» Rundskriv I-2-2015 Bekjempelse av LA MRSA i svinebesetninger