Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280 000,- per landbruksvikar.

Maksimal dagsats ved avløysing ved sjukdom er i dag kr 1555,-. Norske Landbrukstjenester har berekna kostnaden til avløysing til kr 1850,- pr. dag. Jordbrukets forhandlingsutvalg føreslår å auke satsen med kr 115,- pr dag til  kr 1670,- pr dag.

Her finn du heile kravet samt det som bare gjeld velferdsordningane.

Jordbrukets krav 2018

Jordbrukets krav 2018 – velferd