Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Velferdsordningene til bonden – viktig for et bærekraftig jordbruk


Næringskomiteen hadde torsdag 19. januar en åpen høring med bakgrunn i den fremlagte landbruksmeldinga. Norske Landbrukstenester (NLT) var representert med leder Harald Lie og nestleder Bodil Mannsverk. NLT fikk, som de fleste andre, tildelt fem minutter for å fremme våre synspunkter, som naturlig nok omhandlet velferdsordningene til bonden. Du kan i dette innlegget lese hva som ble lagt vekt på fra NLT sin side, men og hva andre har sagt og ment om velferdsordningene.

Landbruksmeldinga

Gode og funksjonelle velferdsordninger i landbruket er viktig for å opprettholde et landbruk over hele landet. Å være bonde kan i mange tilfeller være ensomt, og gå ut over familieliv og fritid. Vi bønder har behov for ferie og fritid, og at noen kan ta vare på dyrene om vi en dag ikke skulle være istand til det selv. De som i dag mottar tilskudd til ferie og fritid har ansvar for husdyr og kan ikke sammenlignes med andre selvstendige næringsdrivende. Det er ingen tvil om at avløserordningene er viktige for å gjøre bondeyrket til en god og trygg arbeidsplass. Velfungerende ordninger er med å bidra til rekruttering til næringa.

For å løse denne oppgaven har mange bønder valgt å organisere seg i Landbrukstjenester/Avløserlag. Gjennom medlemskap i dette samvirket, løser vi i fellesskap oppgaver på en effektiv måte, som er utfordrende for bonden å løse alene. Den viktigste ressursen i avløserordningen er den kvalifiserte arbeidskraften, som vi i Landbrukstjenestene jevnlig kurser og oppdaterer, til et landbruk i stor utvikling. Siden tidlig 80-tall har Landbrukstjenestene/Avløserlagene utviklet seg til å bli profesjonelle bemanningsforetak for landbruket. Landbrukstjenestene har nå ca. 5000 årsverk ansatt i hele landet, og er opptatt av å ha gode lønns- og arbeidsvilkår i ordnede former for våre vikarer.

Med forslaget i Stortingsmeldingen om å avvikle tilskuddet til avløsning ved ferie og fritid vil det bli vanskeligere for bøndene å prioritere ferie og fritid ved en presset likviditet. Vi vil da kunne komme i den situasjon at det etterhvert vil bli vanskelig å ha nok kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig.

Vi leverer våre vikartjenester til bøndene i hovedsak innenfor disse ordningene:

Avløsning ved ferie og fritid som er en refusjonsordning i jordbruksavtalen der bønder med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter inntil et visst beløp til avløsning, avhengig av bruksstørrelse. Ordningen har som formål å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.

Avløsning ved sykdom som har til formål å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertaging og ved dødsfall. Tilskuddet blir gitt til dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for.

Landbruksvikarordningen hvor landbruksvikarer skal avløse bøndene, om de er medlemmer eller ikke, ved akutt sykdom og i krisesituasjoner. Det er Landbrukstjenestene/Avløserlagene som administrerer ordningen. 240 årsverk blir finansiert gjennom denne ordningen.

Det er nødvendig å se alle disse ordningene under ett. Svekking av en ordning kan føre til reduserte tjenester i andre ordninger. Landbrukstjenestene/Avløserlagene har gjennom Landbruksvikarordningen stilt seg som garantister for å tilby kvalifisert arbeidskraft ved sykdom og kriser, og vi er avhengig av jevn sysselsetting ved ferie og fritid for å kunne tilby denne beredskapen.

Med forslaget i Stortingsmeldingen om å avvikle tilskuddet til avløsning ved ferie og fritid vil det bli vanskeligere for bøndene å prioritere ferie og fritid ved en presset likviditet. Dette vil typisk gjelde bønder som er nyetablerte eller har behov for å investere. Vi vil da kunne komme i den situasjon at det etterhvert vil bli vanskelig å ha nok kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig. Uten nok etterspørsel etter avløsere ved ferie og fritid vil det ikke være igjen arbeidskraft som kan steppe inn på kort varsel ved akutt sykdom og krise.

Dette kan i neste omgang gå utover rekruttering til næringen, da de som vil inn ønsker sosiale ordninger på lik linje med andre i samfunnet.

Dersom vi kommer i en situasjon der det ikke er tilstrekkelig beredskap ved sykdom og krise vil dette i første omgang gå ut over velferden til bonden, men også dyrevelferden.

Avløserordningen er den første yrkeserfaring for mange i næringen, viktig for rekruttering.

Kort fortalt

Her er kort om det som ble sagt om velferdsordningene av andre enn NLT under høringa i Næringskomiteen.

Norges Bondelag: Avløsning med dokumentasjonskrav må opprettholdes som et sterkt virkemiddel -beredskap – sykdom – svangerskap. Gode velferdsordninger er viktig for rekruttering.

Norsk Bonde og småbrukerlag: Forslag til endring er ikke reel forenkling, gir stukturelle endringer, de må opprettholdes.

NHO Mat og Drikke: Foreslått endring fører til et mindre seriøst arbeidsliv, kvalitetsikring av arbeidere gjennom NLT bidrar til lavere smittepress. Fikk spm fra Knut S. – utdyp mindre seriøst arbeidsliv. svar; ansatte arbeidere i NLT gir en kvalitetssikring av arbeidskraften med produksjon av trygg mat, tariff og lønns og ansettelsesforhold i ordnede former.

Norsk Sau og Geit: Opprettholde avløserordning for å sikre bonden og de ansatte.

Norges Pelsdyravlslag: Avløserordningen er en av de 6 største ordningene i jordbruksoppgjøret, vil ha dokumentasjonskrav,overføres det til husdyrtilskuddet er det ikke lenger noen velferdsordning, btydning for dyrevelferd, den beste og mest målrettede ordning vi har i forhold til rekruttering!

Norges Bygdeungdomslag: Ferie og fritid er viktig for rekruttering sammen med tidligpensjon.

Alliansen ny Landbrukspolitikk: Ferie og fritid er viktig.

Sør Trøndelag fylkeskommune: Velferdsordningene må styrkes betydelig.

Landkreditt SA: Avløserordningen er en risikodempende faktor for oss i finans, den første yrkeserfaring for mange i næringen, rekruttering.

Norsk seterkultur: Gode avløserordninger er viktig.

Elever Jønsberg Landbruksskole: Det er viktig med gode avløserordninger for oss unge. spm fra Line Henriette; hva er den viktigste tingen vi kan gjøre for at du skal bli bonde? svar; Marie Haug, viktig å vite at jeg kan ha mulighet for fritid.

Natur og ungdom: Endring i avløserordning er negativt for rekruttering og gir økt press på bonden.

Skaper engasjement

Det er ingen tvil om at landbruksmeldinga har skapt et stort engasjement rundt velferdsordningen i landbruket. At så mange nevner velferdsordningene, viser tydelig at de er viktige for landbruket og den enkelte bonde. Næringskomiteen skal ha sin innstilling klar den 7 Mars, og vi vil da se hvilke vedtak eller merknader de har til den fremlagte meldingen. Vi har her samlet en del linker til fora som har uttalt seg og skrevet om saken i tiden etter at meldinga ble gjort kjent. PS! Endel av oppslaga krev abbonement.

At så mange nevner velferdsordningene på høringen i Næringskomiteen og alle mediaoppslagene som advarer mot endringen, viser tydelig at de er viktige for landbruket og den enkelte bonde.